Rekrutacja do klas I

https://inowroclaw.edu.com.pl/

uwaga gimnazjaliści

Rusza rekrutacja do klas I -zobacz w zakładce powyżej

SZKOŁA JEST ... FAJNA

Nauka może być przyjemna. Staramy się aby w naszej szkole właśnie tak było.

ROZWIJAJ PASJE

 

Rozwijaj i pielęgnuj swoje zainteresowania.

Oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala w ciekawy sposób spędzić wolny czas.

ATRAKCYJNE PROFILE

 

Wybierz naukę na jednym z wielu atrakcyjnych kierunków.

Program zajęć jest konsultowany z przyszłymi pracodawcami, to gwarancja wysokich kompetencji zawodowych.

Rekrutacja do klas I rusza 22 maja 2017 drogą elektroniczną pod podanym adresem

 

Oferta edukacyjna

Technikum

- technik żywienia i usług gastronomicznych

- technik hotelarstwa

- technik obsługi turystycznej

- kelner

Szkla branżowa I stopnia

- kucharz

- fryzjer

- piekarz, cukiernik

Regulamin przyjęć

Zarządzenie nr 1/2017
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w sprawie kryteriów i zasad przyjęcia do
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Inowrocławiu
na rok szkolny 2017/2018

§ 1

1. Podstawa prawna rekrutacji:

- Rozporządzenie MEN z dn. 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 2017/2018 -2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

- Zarządzenie nr 58/2017 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej – trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim.

2. Terminy rekrutacji:
składanie wniosków o przyjęcie do szkoły od 22 maja 2017 r. do 19 czerwca 2017 r.
- przyjmowanie dokumentów wymaganych przy rekrutacji (świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie OKE, dyplomy itp.) od 23.06.2017 r. do 27.06.2017 r. do godz. 15,00,
- ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły 28 czerwca 2017 r. do godz. 15,00,
- potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w ZSP nr 2 przez złożenie oryginału świadectw od 03 lipca 2017 r. do godz. 15,00.,
- ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły 4 lipca 2017 r. o godz. 12,00,
- rozpatrywanie odwołań) od 4 lipca 2017 r. do 5 lipca 2017 r.,
- zebrania z uczniami przyjętymi do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, 5 lipca 2017 r. godz. 14,00.

3. Kandydaci do klas pierwszych ZSP nr 2 składają niżej wymienione dokumenty:
- podanie według wzoru (wygenerowane w systemie elektronicznym rekrutacji),
- zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzonego w gimnazjum,
- świadectwo ukończenia gimnazjum,
- 3 zdjęcia
- dokumenty o osiągnięciach edukacyjnych, artystycznych, sportowych, wolontariacie
Wszystkie ewentualne kserokopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
4. Kandydat do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 może uzyskać maksymalnie 200 pkt.

5. Absolwenci gimnazjów, będący laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureatami konkursów przedmiotowych (konkursy zgodnie z wykazem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty ) przyjmowani są niezależnie od kryteriów zawartych w niniejszym dokumencie.

6. Liczba punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum wynosi maksymalnie 100 pkt.
cz. humanist. : 40, w tym j. polski- 20, historia i wos.- 20,
cz. mat.-przyr. – 40, w tym matematyka- 20
przedmioty przyrodnicze- 20 pkt., język obcy poziom podst. – 20.
Wynik egzaminu gimnazjalnego przedstawiony w procentach z poszczególnych zakresów egzaminu (tj. j.polskiego, matematyki, historii i WOS oraz j. obcego poziom podstawowy) mnoży się przez 0,2.

7. Oceny z j. polskiego oraz trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum przeliczane będą na punkty według następującej zasady:
Ocena celująca – 18 pkt.
Ocena bardzo dobra – 17 pkt.
Ocena dobra – 14 pkt.
Ocena dostateczna – 8 pkt.

Przedmioty, które będą brane pod uwagę rekrutacji do poszczególnych klas:
- technik żywienia i usług gastronomicznych – j. polski, matematyka , plastyka lub zajęcia artystyczne / zajęcia techniczne
- technik hotelarstwa – j. polski, matematyka, informatyka, geografia
- technik obsługi turystycznej – j. polski, matematyka, informatyka, geografia
- kelner – j. polski, matematyka, informatyka, plastyka
- kucharz – j. polski, matematyka, plastyka lub zajęcia artystyczne / zajęcia techniczne
- fryzjer – j. polski, matematyka, plastyka lub zajęcia /zajęcia techniczne
- piekarz, cukiernik – j. polski, matematyka, plastyka lub zajęcia artystyczne / zajęcia techniczne.

8. Punktacji podlegają również inne osiągnięcia ucznia mające znaczenie dla dalszej jego edukacji, takie jak:
a) Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt.
b) Osiągnięcia w zawodach wiedzy o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanych na podstawie zawartych porozumień przez kuratoria oświaty:- tytuł finalisty – 10 pkt., - tytuł laureata w konkursie tematycznym lub interdyscyplinarnym – 7 pkt.,
- tytuł finalisty w konkursie tematycznym lub interdyscyplinarnym – 5 pkt.
c) osiągnięcia w zawodach wiedzy – konkursach organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty – dwóch lub więcej tytułów finalisty – 10 pkt., dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnym – 7 pkt., dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt., - tytuł finalisty konkursu przedmiotowego- 7 pkt., - tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt., - tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.
d) za osiągnięcia w zawodach sportowych i artystycznych na szczeblu: międzynarodowym – 4 pkt., krajowym – 3 pkt., wojewódzkim – pkt. 2, powiatowym – 1 pkt.
W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie wymienione w pkt. b i d wpisane na świadectwie ukończenia szkoły, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia nie może przekroczyć 18 pkt.
e) za wolontariat rozumiany jako systematyczna, (co najmniej w nieprzerwanym okresie 10 miesięcy), udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem zwierząt, organizacjami charytatywnymi – 3 pkt.
Brak wpisu na świadectwie ukończenia gimnazjum o określonej wyżej osiągnięciu powoduje nienaliczenie punktów za osiągnięcia. Oryginał dyplomu uzyskanego za osiągnięcia sportowe lub dokumentu o działalności w wolontariacie, należy przedstawić w szkole pierwszego wyboru.
f) Minister Edukacji Narodowej ustalił sposób przeliczania ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum na punkty w przypadku, gdy uczeń został zwolniony z danego zakresu lub danej części lub z całości egzaminu gimnazjalnego, w cytowanym wyżej rozporządzeniu.

9. W przypadku równorzędnych wyników punktowych kandydatów, uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym Komisja Rekrutacyjna będzie brać pod uwagę w kolejności następujące kryteria:
- uzyskana liczba punktów na egzaminie gimnazjalnym,
- uzyskana liczba punktów za świadectwo,
- uzyskana liczba punktów za inne osiągnięcia,
- uczniowie z placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- uczniowie umieszczeni w rodzinach zastępczych,
- kandydaci z problemami zdrowotnymi, niepełnosprawni, posiadający opinie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonej możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata,
- laureaci i finaliści organizowanych przez licea, dla których organem prowadzącym jest powiat inowrocławski konkursów przedmiotowych, których zakres jest zgodny z deklarowanym profilem.

10. O przyjęciu do szkoły decyduje największa suma punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym. Istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy w tej samej szkole w przypadku nie zakwalifikowania się do wcześniej
wybranej.